Haderslev Kommune
link til forsiden
ForsideSønderjysk Motorsports AkademiTalentklasserneTalent og ungdomsuddannelse
Elitesportsudvalg
 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Vedtægt
 


Vedtægter for foreningen Haderslev Kommunes Elitesportsudvalg


§ 1.

Med henblik på at udmønte Haderslev Kommunes Eliteidrætspolitik, og med en hensigt om forsat at udvikle eliteidrætten i Haderslev Kommune, nedsættes der et elitesportsudvalg.

Elitesportsudvalgets hjemsted er Haderslev Kommune.

§ 2.

Elitesportsudvalgets formål er at udmønte de af Haderslev Kommune fastlagte retningslinier og principper for Haderslev Kommunes Eliteidrætspolitik. Eliteidrætspolitikken er en del af Haderslev Kommunens Idrætspolitik.

Herudover fordeler Elitesportsudvalget den økonomiske ramme, der årligt er til rådighed til formålet. Den økonomiske ramme skal fordeles i henhold til lokale samarbejdsaftaler.

Det er endvidere Elitesportsudvalgets opgave at arbejde med udvikling af eliteidrætten i Haderslev Kommune ved at:

Arbejde for tilvejebringelse af optimale forhold for eliteidrætsudøvere inden for områderne job, bolig og uddannelse.

Tage initiativ til videreuddannelse af trænere og ledere med det formål at optimere eliteidrætsudøvernes udvikling.

Samle kræfter, som har interesse i og mulighed for at styrke eliteidrætten, til en koordineret indsats, som igennem en fælles indsats giver eliteidrætten i Haderslev optimale vækstbetingelser.

Synliggøre eliteidrætten, dens udøvere og aktiviteter.

Forvalte og sikre at midler, der bliver stillet til rådighed for eliteidrætten, bliver udnyttet optimalt.

§ 3.

Haderslev Kommunes Elitesportsudvalg består af følgende 7 medlemmer:

2 repræsentanter for lederne i de klubber der har en samarbejdsaftale om en idrætslinie på Hjortebroskolen, og/ell er en samarbejdsaftale med Haderslev Idrætsakademi

1 repræsentant for trænerne i de klubber der har en samarbejdsaftale om en idrætslinie på Hjortebroskolen, og/eller en samarbejdsaftale med Haderslev Idrætsakademi

1 repræsentant for Haderslev Idrætsakademi

1 repræsentant for Hjortebroskolen

1 repræsentant for uddannelsesinstitutionerne i Haderslev Kommune

1 repræsentant for Haderslev Idrætsråd

Følgende tilforordnede deltager desuden i Eliteidrætsudvalgets møder uden stemmeret:

Team Danmark

SønderjyskE

Haderslev Kommunes Kultur- og Fritidschef

1 repræsentant for de aktive udøvere i idrætsklasserne eller på Haderslev Idrætsakademi

Erhvervs- og Kulturservice stiller en sekretær til rådighed for udvalget.

Stk. 2.

De tre repræsentanter for idrætten skal repræsentere 3 forskellige idrætsgrene.

Stk. 3

For hvert medlem vælges/udpeges stedfortrædere efter følgende model:

der vælges 2 stedfortrædere for hvert af de medlemmer, som er valgt fra

samarbejdsklubberne

der udpeges 1 stedfortræder for hvert medlem fra øvrige grupperinger

Stk. 4.

Valgperioden følger byrådsperioden.

Stk. 5.

Der afholdes årsmøde i marts måned, hvor interessenter omkring arbejdet med eliteidrætten mødes til tværgående drøftelse af principielle problemstillinger og udviklingsmuligheder vedrørende arbejdet med eliteidrætten i Haderslev Kommune og nærmeste opland.

Årsmødets dagsorden har minimum følgende punkter:

Valg af stemmetæller

Valg af dirigent

Formandens beretning

Regnskabsaflæggelse

Behandling af indkomne forslag

Behandling og godkendelse af budget

Udpegning af medlemmer til bestyrelsen

Eventuelt

Stk. 6.

De enkelte grupperinger udpeger deres repræsentanter og stedfortrædere, således at det samlede Elitesportsudvalg kan bekendtgøres på årsmødet.

Medlemmer og stedfortrædere til Elitesportsudvalget fra idrætten, vælges indenfor de enkelt grupperinger ved almindeligt stemmeflertal. Valget sker ved skriftlig afstemning.

Stk. 7.

Hvis et medlem udtræder af Haderslev Kommunes Elitesportsudvalg i løbet af valgperioden, indtræder stedfortræderen.

Når et medlem har længerevarende forfald, kan formanden for Elitesportsudvalget indkalde stedfortræder til midlertidigt at tage sæde i udvalget.

Er der ved et medlems udtræden af Elitesportsudvalget ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten af valgperioden.

§ 4.

Elitesportsudvalget vælger selv sin formand, næstformand og kasserer af og blandt udvalgets medlemmer og fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5.

Haderslev kommunes Elitesportsudvalg udøver sin virksomhed i møder.

Stk. 2.

Elitesportsudvalget afholder mindst 4 årlige møder. Der indkaldes til ekstraordinære møder i det omfang formanden eller mindst 3 af medlemmerne finder det nødvendigt.

Stk. 3.

Formanden fastsætter tid og sted for møderne og indkalder medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Stk. 4.

Formanden fastsætter med udgangspunkt i nedenstående standarddagsorden, en dagsorden for møderne. Dagsorden skal dog altid indeholde et punkt omhandlende en økonomisk status.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Meddelelser fra formand og andre

Økonomisk status

Eventuelt.

Dagsorden med eventuelle bilag, udsendes senest 4 hverdage inden mødet. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 hverdage før mødet afholdes.

I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel.

Stk. 5.

Formanden, og i dennes fravær næstformanden, leder mødet og evt. afstemninger i Elitesportsudvalget.

 § 6.

Elitesportsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk. 2.

Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

§ 7.

Eliteidrætsudvalget kan ikke forpligte sig retligt i relation til køb, salg, leje, låneoptagelse eller anden form for økonomisk disponering.

Foreningen tegnes i øvrigt af formanden og kassereren.

§ 8.

Udgifterne ved Elitesportsudvalgets virksomhed afholdes af kommunen og eventuelle sponsorere fra erhvervslivet.

Kommunes involvering er i henhold til godkendt budget. Kommunen stiller sekretariatsbistand til rådighed.

  § 9.

Denne vedtægt er tiltrådt af Haderslev Kommunes Byråd, den 11. februar 2008.

 

   
 
Haderslev Kommune · Kultur og Fritid · Gåskærgade 26-28 · 6100 Haderslev · Tlf 74 34 34 34 · Fax 74 34 00 34 · erhverv-kultur@haderslev.dk